"Global Liquidity Management" en Basel III

Breed internationaal gespreide ondernemingen hebben niet zelden bankrekeningen bij een substantieel aantal banken vaak in een flink aantl valuta.

Zonder nadere aandacht leidt dit tot grote bedragen aan "idle cash": geld dat ongebruikt op een rekening staat zonder dat het rente opbrengt , terwijl elders wellicht grote bedragen moeten worden geleend tegen een nog steeds substantiële rente.

Banken bieden hun klanten "cash pooling" structuren aan om de hoeveelheid "idle cash" te reduceren.

  • In het buitenland is vaak sprake van "physical pooling": "overtollige" liquiditeit op de bankrekening van een dochter wordt dagelijks afgeroomd naar de rekening van de moeder, die dit geld gebruikt om geldtekorten bij een andere dochter aan te zuiveren. Uiteraard ontstaan hierdoor rekening courant verhoudingen tussen de moeder en haar beide dochters
  • In Nederland wordt hee vaak gebruik gemaakt van "notional pooling": diverse bankrekeningen van een moeder en haar dochters bij een bank worden virtueel gecombineerd, waarbij alleen het saldo rentedragend is en gelijktijdige tekorten en overschotten tegen elkaar wegvallen. Notional pooling vereist lokale regelgeving die dit salderen van rekeningen toelaat.

Een veel gebruikte vorm van "physical pooling" is "Zero balancing": de rekeningen in de Zero balance structuur worden (in het algemeen) dagelijks aan het einde van de dag "op nul" gezet door een afroming naar - of aanzuivering vanaf - de hoofdrekening in de cash pool (vaak de rekening van de moeder maar soms van een specifieke "cash pool leader"). Alternatieven zijn target balancing - waarbij het saldo op de deelnemende rekeningen niet op nul, maar o een ander saldo wordt gestuurd - en trigger balancing - waarbij niet automatich dagelijks wordt ingegrepen maar alleen als het saldo van een deelnemende rekening buiten een bepaalde bandbreedte valt.

Physical pooling is normaal gesproken "single currency": gelden worden "verzameld" per valuta. Ook notional pooling is vaak single currency, maar multi currency cash pooling is een variant de de laatste jaren steeds vaker wordt gesignaleerd.

Door de inwerkingtreding van Basel III zullen flinke veranderingen optreden in het cash pooling landschap. Juist in Nederland, waar notional pooling nog steeds gemeengoed is, worden grote veranderingen verwacht. Onder Basel III is het nog steeds toegestaan om compenserende banksaldi met elkaar te salderen, maar het ids niet langer toegestaan te doen alsof hier sprake is van één risicopositie. Met andere woorden: tegenover bankschulden moeten banken onder Basel III solvabiliteit aanhouden, ook als daar tegoeden tegenover staan. Dat maakt het aanbieden van notional cash pooling door banken duur, waardoor verwacht moet worden dat deze vorm van cash pooling op termijn gaat verdwijnen of tenminste flink zal veranderen.

 

 

» lees verder...

Laatste nieuws

28-08-2013 - 

Herfinanciering moet je goed voorbereiden

Case herfinanciering Nutreco toont aan: Tijdige en goede voorbereiding loont

» lees verder...

27-08-2013 - 

Eénderde organisaties niet op tijd klaar voor SEPA

Eén op de drie organisaties dreigt niet op tijd klaar te zijn voor SEPA. Dat stelt althans recent...

» lees verder...

22-08-2013 - 

ECB-rapport wijst op belang van alternatieven voor bankfinanciering

Als gevolg van de bankencrisis moeten ondernemingen zoeken naar alternatieven voor bankfinanciering,...

» lees verder...